Condiciones de uso de la oficina virtual

Les operacions fetes a través de l'Àrea de Clients de Mina Pública d'Aigues de Terrassa es regiran per les condicions següents:

Primer. Objecte

Estes condicions particulars ("condicions") tenen com a objectiu regular l'accés i l'ús de l'Àrea de Clients ("OV") de Mina Pública d'Aigues de Terrassa (d’ara en avant, resumidament, “la companyia”).

La utilització d’este servici implicarà la conformitat de l'usuari de l'OV amb estes condicions d'ús i les especificacions requerides per dur a terme cada operació que faça a través del servici, així com la informació legal i sobre privacitat que està disponible en la pàgina web de la companyia.

A través del servei d'Àrea de Clients de la companyia, l'usuari de l'OV podrà dur a terme, en línia, diferents tràmits i gestions relacionats amb els seus contractes en vigor.

Es consideraran vàlides les comunicacions dirigides per la companyia a l'usuari de l'OV a través del servici d'Àrea de Clients.

Segon. Procés de registre de l'usuari de l'OV. Alta a l'OV

Per a poder fer ús de l'Àrea de Clients, és necessari completar el procés de registre que es descriu a continuació i acceptar estes condicions.

L'OV de la companyia es posa a disposició exclusivament:

  • De clients titulars d'un contracte en vigor amb la companyia ("particulars").
  • D'administradors de finques col·legiats ("administradors de finques").
  • D'apoderats de persones jurídiques amb un contracte en vigor amb la companyia ("apoderats").

L'alta en el servici gratuït d'Àrea de Clients implica l'acceptació de les condicions del servici, de la seua política de privacitat i de les funcionalitats presentades a cada moment per a cadascuna de les operacions i gestions que es facen a través del servici.

Les persones majors de 18 anys que complisquen els requisits anteriors podran sol·licitar l'alta en l'OV en nom propi o dels tercers als quals representen legítimament.

En l’inici del procés de registre s’hauran de facilitar dades identificatives i de contacte del sol·licitant, així com informació sobre el contracte en vigor amb la companyia en relació amb el qual se sol·licita l’accés a l’OV. Excepte en el cas d’apoderats i d’administradors de finques, l’alta en l’OV s’haurà de sol·licitar en nom propi.

En cas que, en l'alta, o durant l'alta, l'usuari de l'OV facilite dades d'altres persones físiques, haurà de manifestar que en té el consentiment exprés, la qual cosa haurà d’acreditar degudament a través del corresponent document d’autorització, o de representació en cas d’administradors de finques o representants de persones jurídiques, perquè la companyia use les seues dades amb les finalitats esmentades.

En qualsevol cas, es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seues dades personals i a mantindre estes dades actualitzades.

La companyia es reserva el dret de rebutjar aquelles sol·licituds d’alta en les quals no hi haja coincidència entre la informació facilitada en el procés de registre i la que conste en els seus sistemes.

Al fer el procés d’alta, l'usuari de l'OV tria el seu nom d'usuari i rep un missatge electrònic per a crear la contrasenya i finalitzar el procés d'activació.

L'usuari de l'OV haurà d'utilitzar una contrasenya d'accés a l'Àrea de Clients que complisca uns requeriments mínims de seguretat (tindre una longitud mínima de 6 caràcters i contindre almenys 2 números i 2 lletres).

L'usuari de l'OV podrà accedir al seu perfil utilitzant el nom d'usuari i la clau d'accés.

En cas que l’alta s’haja fet mitjançant atenció telefònica o presencial, l'usuari de l'OV rebrà un missatge electrònic per a crear la contrasenya i finalitzar el procés d’activació.

L'usuari de l'OV es compromet a observar la confidencialitat més estricta respecte al seu identificador, nom d'usuari i contrasenya.

La companyia queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es puga derivar de la utilització incorrecta o negligent de la contrasenya, així com de la seua cessió a tercers, pèrdua, robatori i furt, o de qualsevol acte i omissió de l'usuari de l'OV que puga possibilitar la comissió de frau.

Per motius de seguretat, la companyia pot modificar la contrasenya, circumstància que notificarà convenientment a l'usuari de l'OV.

Tots els tràmits duts a terme amb el nom d'usuari i la contrasenya de l'usuari de l'OV es consideraran vàlidament per este i generaran els drets i les obligacions que se'n deriven.

Tercer. Obligacions de l'usuari de l'OV

L’OV s’utilitzarà baix la responsabilitat única i exclusiva de l'usuari de l'OV.

L'usuari de l'OV haurà de custodiar adequadament el nom d'usuari i la contrasenya de l'OV i és l'únic responsable de l'ús que se'n faça. L'usuari de l'OV es compromet a comunicar qualsevol sospita de robatori, suplantació o ús fraudulent d'estes a través dels mitjans de contacte descrits en el punt 6 d'aquestes condicions.

Es recomana canviar periòdicament la contrasenya.

Quart. Baixa d'usuari de l'OV

L'usuari de l'OV podrà donar-se de baixa en qualsevol moment del servici d'Àrea de Clients des de l'opció de configuració d'usuari de l'OV prevista en la mateixa aplicació.

La companyia es reserva el dret a bloquejar i/o suspendre la realització de tràmits a través de l'OV, de manera immediata i sense avís previ en els casos següents:

  • Quan finalitze la vigència del contracte en relació amb el qual es va sol·licitar l’accés.
  • Quan hi haja sospites que l’usuari de l’OV incomplix el que es disposa en estes condicions.
  • Quan hi haja indicis d’utilització fraudulenta de les claus d’accés de l’usuari de l’OV.
  • Quan hi haja indicis de suplantació de la identitat del titular del contracte en el procés de registre.
  • Quan hi haja indicis que el client ha facilitat dades falses.

La companyia es reserva el dret d’exercir accions legals que puguen ser procedents pels danys patits com a conseqüència de l’ús fraudulent o contra estes condicions d’ús.

Cinquè. Responsabilitat de la companyia

La companyia farà tots els esforços possibles per a oferir a l’usuari de l’OV accés al servici de manera continuada. No obstant això, l’OV pot no estar disponible íntegrament, o en relació amb algun dels tràmits i gestions oferits, per diferents motius, incloses emergències, sobrecàrrega o connexions, fallada de l’enllaç, problemes en equips de xarxa, interferències o força del senyal. Esta indisponibilitat no atorgarà cap dret de compensació a l’usuari de l’OV.

La companyia no es responsabilitzarà de cap dany o alteració en els dispositius de l’usuari de l’OV ni per dades, missatges o pàgines perdudes o no desades, o retards per interrupcions o problemes de rendiment de l’OV. La companyia tampoc serà responsable dels danys causats per les possibles intromissions il·legítimes de tercers fora del seu control.

La informació proporcionada en l’OV ha sigut recopilada i verificada amb la diligència deguda.

Sisè. Comunicació d'incidències

Si l'usuari de l'OV vol fer una consulta en relació amb l’OV o sobre estes condicions, pot posar-se en contacte amb el departament de clients de la companyia a través de l’apartat de contacte del web.

Setè. Política de privacitat

Les dades personals que se sol·liciten són les estrictament necessàries per al manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual amb l'usuari de l'OV.

L'usuari de l'OV garantix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i serà responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es puga ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’eixa obligació. En cas que les dades aportades pertanguen a un tercer, l'usuari ha de garantir que ha informat eixe tercer dels aspectes continguts en esta política i que n'ha obtingut l'autorització per a facilitar les seues dades a la companyia per a les finalitats assenyalades.

Les dades de caràcter personal que es faciliten, així com altres dades addicionals que es puguen facilitar i les generades com a conseqüència de la prestació del servici de subministrament d’aigua dins de l'activitat de tractament de clients i usuaris del cicle integral de l’aigua, a l’efecte de gestionar-ne el contracte, sol·licitud o petició, seran incorporades en la base de dades de la companyia.

Per a més informació sobre el tractament que fa la companyia de les dades, l’usuari de l’OV pot consultar la política de privadesa del web d'empresa i la política de protecció de dades de clients i usuaris del servici.

En tot cas, i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'usuari de l’OV pot accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les i oposar-se al seu tractament o limitar-lo enviant una sol·licitud acompanyada d'una còpia del DNI o equivalent i, en el seu cas, del document de representació, per qualsevol dels mitjans següents:

  • A través de l’apartat de contacte del nostre web.
  • Registrant la sol·licitud en qualsevol de les nostres oficines del servici.

Vuitè. Jurisdicció i llei aplicable

Les condicions de l’OV es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que puga sorgir, excepte que la normativa de protecció de consumidors i usuaris dispose una altra cosa, les parts se sotmeten de manera expressa a la jurisdicció i competència dels tribunals de la localitat del domicili social de la companyia.